Bolsas de Creación Artística no Estranxeiro Gas Natural Fenosa 2017

[Versión en castelán]

1. Obxecto e finalidade

O Museo de Arte Contemporánea da Fundación Gas Natural Fenosa (en diante, MAC) dentro do marco establecido polo seu Plan de Cooperación Cultural e Internacionalización nos apartados referidos a: a) formación e fortalecemento do sector cultural e b) mobilidade internacional de profesionais do sector cultural; convoca un total de tres (3) bolsas co obxectivo de incentivar a realización de proxectos de creación artística no estranxeiro por parte de artistas novos, nados ou residentes en Galicia.

2. Duración

Cada unha das tres bolsas terá unha duración de tres meses e poderá desenvolverse desde o momento de concesión da bolsa ata novembro de 2018. A estancia no estranxeiro deberá ser continuada. Se o beneficiario debe interromper a estancia no estranxeiro, será por unha causa xustificada.

3. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas bolsas todos aqueles artistas nados ou residentes en Galicia que a data 31 de decembro de 2017 non cumprisen os 40 anos. Os solicitantes non galegos deberán presentar un certificado de empadroamento que acredite que levan residindo en Galicia polo menos un ano no momento de presentación da candidatura.
Os artistas deberán ter formación e/ou traxectoria profesional acreditada no ámbito artístico.
Tan só serán admitidos proxectos individuais e cun só destino no estranxeiro. Así mesmo, poderá presentarse un máximo dunha solicitude e proxecto por participante e convocatoria. Os solicitantes non poderán obter a condición de beneficiarios destas bolsas en máis dunha convocatoria do programa. As únicas limitacións a estas condicións son as impostas pola legalidade vixente.

4. Presentación de solicitudes e notificación de concesións

As solicitudes poderán presentarse ata as 14:00h (GTM+1) do 17 de novembro de 2017. Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes non se aceptará ningunha candidatura.
A presentación de solicitudes realizarase a través deste formulario de solicitude online.
No caso de que os datos ou a documentación requirida estean incompletos, establécese un período de corrección de 3 días naturais desde a data de comunicación ao interesado.
As consultas relacionadas con este procedemento serán atendidas a través do correo electrónico documentacion.mac@gasnaturalfenosa.com.
A presentación da solicitude leva a plena aceptación das presentes bases. Os participantes deben achegar información exacta e veraz. O incumprimento desta obrigación levará a exclusión na participación e, a instancias do MAC, a revogación da bolsa e a obrigación, no seu caso, de reintegrar calquera importe que o participante percibise.

5. Procedemento de selección e criterios de valoración

As solicitudes recibidas no prazo fixado serán valoradas por un Xurado integrado por profesionais da arte, cuxo nome non se fará público ata a publicación dos resultados da convocatoria.
Serán declarados beneficiarios das bolsas aqueles solicitantes que obteñan maior puntuación conforme aos seguintes criterios de valoración, expresados na súa correspondente porcentaxe de ponderación: a) a orixinalidade e/ou o carácter innovador do proxecto artístico e desenvolvemento expositivo (40%); b) a adecuación do proxecto aos recursos facilitados e destino en que se desenvolverá (30%); e c) o currículo vítae ou traxectoria do solicitante (30%). A concesión destas bolsas efectuarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo cos principios de obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.
Antes de finalizar 2017 comunicarase por escrito a cada un dos solicitantes o resultado da selección. O fallo do Xurado farase público na web do museo e os beneficiarios serán contactados directamente para formalizar a aceptación da bolsa.
A decisión do Xurado será inapelable e a el corresponderá a interpretación destas bases así como resolver calquera circunstancia non prevista nestas. O Xurado poderá declarar deserta a convocatoria.

6. Dotación económica

A dotación económica de cada unha destas bolsas será de DEZASEIS MIL EUROS (16.000 €). Deste importe serán descontados os conceptos que correspondan en cumprimento das obrigacións fiscais vixentes e o beneficiario recibirá a diferenza que resulte.
O importe das bolsas está destinado a cubrir os gastos de viaxe ida e volta ao destino seleccionado (unha ida, unha volta), os desprazamentos internos no estranxeiro, estancia, manutención, aluguer de estudo, matrícula en cursos, materiais para a execución dos proxectos (non investimento en equipos), produción de obra e transporte desde o destino no estranxeiro ao estudo do artista en España.
O apoio económico farase efectivo en tres pagos:
– Ao comezo da bolsa ingresarase ao artista seleccionado seis mil (6.000 €).
– Durante o segundo mes de estancia no estranxeiro ingresaránselle outros seis mil (6.000 €).
– E ao regreso, tras a presentación do proxecto expositivo e a xustificación de polo menos o 70% do gasto total, ingresaranse os catro mil (4.000 €) restantes. Para a xustificación dos gastos, os artistas deben presentar facturas dos mesmos ao seu nome.

7. Obrigacións dos beneficiarios

Os beneficiarios comprométense a poñer a disposición da entidade convocante en calquera momento calquera documentación que lle sexa requirida, relativa á súa formación e/ou traxectoria e/ou que se precise para acreditar calquera méritos ou circunstancias declarados na súa solicitude de participación.
Os beneficiarios comprométense a desenvolver o seu proxecto nos prazos previstos e aténdose ao orzamento presentado nas súas respectivas solicitudes.
O MAC resérvase o dereito en calquera momento, ben directamente ou ben por delegación, a avaliar o aproveitamento do beneficiario e o desenvolvemento do proxecto presentado así como a adoptar calquera medida que considere no caso de que o resultado non se axuste ao proxecto presentado.
Os beneficiarios deberán estar dispoñibles para colaborar na montaxe da exposición conxunta que organizará en MAC unha vez finalizada a bolsa.
Esíxese aos beneficiarios dedicación exclusiva ao proxecto durante a percepción da bolsa ao longo da súa estancia no estranxeiro, que si poderá ser compatibilizada coa asistencia a cursos de formación no lugar de estancia. O incumprimento desta obrigación dará lugar á suspensión inmediata da bolsa.
Cada un dos beneficiarios doará á Colección do MAC unha das obras realizadas para o proxecto bolseiro. A selección da devandita obra será realizada pola Dirección do museo e/ou o Comité Asesor da Colección.
Os beneficiarios mencionarán en todo o material de difusión relacionado co proxecto que este foi realizado no marco das Bolsas de Creación Artística no Estranxeiro incluíndo a seguinte lenda: ”Proxecto realizado co apoio do Museo de Arte Contemporánea da Fundación Gas Natural Fenosa (MAC)”. Así mesmo, comprométense a incorporar a anterior lenda en canta documentación xérese durante o prazo de goce da bolsa ou con ocasión á súa concesión.
Os beneficiarios autorizan que se cite o seu nome, así como a reprodución gráfica da súa obra ou da súa persoa para calquera tipo de difusión ou publicación que o MAC considere oportuno facer en relación co programa de Bolsas de Creación Artística no Estranxeiro e/ou o resto da súa actividade.

8. Compromisos do MAC

O MAC emitirá unha póliza de viaxe que cubrirá aos artistas seleccionados durante a súa estancia no estranxeiro.
O MAC comprométese ao pago do importe da bolsa segundo as condicións e prazos estipulados no punto 6 destas bases.
O MAC comprométese a organizar na súa sede da Coruña unha exposición colectiva que reunirá os proxectos realizados durante a súa estancia no estranxeiro polos tres artistas bolseiros nesta convocatoria, asumindo os gastos de transporte, montaxe, instalación e difusión da mesma. O MAC terá a primicia sobre a exposición dos proxectos.
O MAC asumirá o custo de publicación e distribución do catálogo conxunto da exposición colectiva dos tres artistas bolseiros.
O MAC contribuirá ao desenvolvemento óptimo dos proxectos dos beneficiarios poñendo a disposición dos mesmos canta información e recursos lle sexa posible dentro das súas limitacións orzamentarias e de persoal.

9. Incumprimento e outras consideracións

O incumprimento do establecido nestas bases podería supoñer a interrupción da bolsa e do pago da axuda económica mensual, así como o reintegro íntegro da axuda e os gastos de produción nos que se incorreu, se o Xurado o considerase pertinente.
A organización resérvase o dereito para facer modificacións ou tomar iniciativas non reguladas nestas bases, sempre que supoñan melloras que afecten directamente o éxito do proxecto. A interpretación das bases dependerá exclusivamente dos membros do Xurado e/ou da Dirección do MAC.

10. Tratamento de datos de carácter persoal

A información que recibe a FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA dos usuarios a través dos formularios de solicitude da axuda é tratada coa máxima confidencialidade. A FUNDACIÓN garante que tratará confidencialmente os datos de carácter persoal do usuario rexistrado aos que teña acceso, así como que o servidor no que se almacenarán e o tratamento de devanditos datos goza das medidas de seguridade necesarias para evitar a alteración, perda, o tratamento ou acceso non autorizados aos devanditos datos. Para ese efecto, a FUNDACIÓN garante que adoptou as medidas de carácter técnico e organizativo de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros.
De acordo coa Lei 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais solicitados, serán incorporados nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsable a FUNDACIÓN. O usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos pola lei e, en particular, os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o dereito de revogar o consentimento prestado para o tratamento e, no seu caso, a cesión dos seus datos. Tales dereitos poderán ser exercitados polo usuario, mediante correo electrónico dirixido a: fundaciongasnaturalfenosa@gasnatural.com ou ben mediante carta dirixida a FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA, Praza do Gas nº 8, 08201 Sabadell (Barcelona), indicando en ambos os casos o seu nome, apelidos, domicilio, o motivo da súa comunicación e acompañando fotocopia do seu DNI ou pasaporte. A utilización de sinatura electrónica identificativa do afectado eximirá da presentación das fotocopias do DNI ou pasaporte.
A FUNDACIÓN, de acordo coa normativa aplicable, gardará os datos de carácter persoal que solicitase e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

Email to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter
  1.  

    |